Disclaimer

Gebruik van onze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Inhoud van de website
KerstboomThuisGeleverd.nl is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie en prijzen. KerstboomThuisGeleverd.nl sluit dan ook alle verantwoordelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit dan wel materiele of immateriële schade, die door het gebruik of niet gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie op de website, behalve ingeval van opzettelijke misleiding. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan KerstboomThuisGeleverd.nl niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. KerstboomThuisGeleverd.nl zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Evenmin is KerstboomThuisGeleverd.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Wijzigingen website
KerstboomThuisGeleverd.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de website of de totale website zonder vooraankondiging te wijzigen, aan te vullen, verwijderen of openbaar te maken.

Verwijzingen en links
In geval van directe of indirecte verwijzingen op externe websites, zgn. ‘links’, die buiten de verantwoording van KerstboomThuisGeleverd.nl liggen, zal KerstboomThuisGeleverd.nl alleen dan verantwoordelijk gehouden worden, indien deze kennis had van de inhoud en het technisch en redelijkerwijs mogelijk was, het gebruik hiervan van rechtswege te stoppen. KerstboomThuisGeleverd.nl verklaart hierbij uitdrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van de links, geen illegale inhoud op de websites te zien was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of organisatie van de gelinkte/doorverwijzende websites heeft KerstboomThuisGeleverd.nl geen invloed.
Derhalve distantieert deze zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van de gelinkte/doorverwijzende websites die na het plaatsen van de links gewijzigd zijn. Deze voorwaarde geldt voor alle binnen mijn website geplaatste links en verwijzingen, maar ook voor door KerstboomThuisGeleverd.nl geplaatste mailinglijsten. Schade, veroorzaakt door illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en die door gebruik of door het niet gebruiken kunnen ontstaan, zijn alleen voor rekening van de aanbieder van de website, waarnaar verwezen wordt, doch niet diegene, die de verwijzing maakt.

De copyright-wet en de wet op handelsmerk
KerstboomThuisGeleverd.nl streeft ernaar, in alle publicaties het auteursrecht op gebruikte afbeeldingen en teksten te respecteren, afbeeldingen en teksten zelf te vervaardigen of door middel van rechtsvrije beelden en teksten of via auteursrecht verkregen beelden en teksten. Alle binnen de website gebruikte en door het auteursrecht beschermde beelden, teksten en logo’s blijven volledig in eigendom van de op dat moment geldende rechtmatige eigenaar. KerstboomThuisGeleverd.nl heeft haar uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen, geluids- en videofragmenten, en heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal voor de website. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal op deze site zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met KerstboomThuisGeleverd.nl, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd. Het auteursrecht van de openbare, door KerstboomThuisGeleverd.nl zelf vervaardigde objecten ligt uitsluitend bij de auteur van de website. Gebruik en of verveelvoudiging in elektronische of gedrukte vorm is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming
Voor zover het binnen de website mogelijk is, om persoonlijke of zakelijke gegevens op te geven (e-mailadressen, namen, adressen) vindt opgave hiervan uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens zullen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden verstrekt aan derden.

Productaansprakelijkheid
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KerstboomThuisGeleverd.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd. Nimmer is KerstboomThuisGeleverd.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).Evenmin is KerstboomThuisGeleverd.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is als deel van het totale aanbod op het Internet te beschouwen, van waaruit naar deze website werd doorverwezen. Voor zover delen of formuleringen van deze tekst het geldende recht niet, niet meer of niet volledig dient, blijven de overige delen van dit document voor wat betreft inhoud en geldigheid van toepassing.

Delen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lees ook